Honda Felsefesi

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Ayışığı Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, kimliğimiz, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda siz değerli müşterilerimizi/misafirlerimizi/potansiyel müşterilerimizi/ziyaretçilerimizi bilgilendirmek isteriz.

İşbu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ 'ni dikkatlice okumanızı, anlayamadığınız ve/veya açıklanmasını istediğiniz hususlarda İnsan Kaynakları departmanından sözlü bilgi alabileceğinizi tarafınıza önemle hatırlatırız.

Veri Sorumlusu: Ayışığı Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. Altunizade Mah., Kısıklı Cad., No:17 Üsküdar / İstanbul adresinde yerleşik.

“Kişisel Veri”; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı, İşlenen Kişisel Verileriniz

Sizlere ait kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz, araç test sürüşüne katılmanız, Ayışığı'ndan hizmet ve/veya araç almanız ve/veya Ayışığı'na araç satmanız gibi sözleşmesel vb. hukuki ilişkiye girmeniz vasıtasıyla ve diğer işlemlere dayalı kaynaklardan toplanmakta ve işlenmektedir. Ayışığı’ndan mal veya hizmet satın almanız veya Ayışığı’na araç satmanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda siz müşterilerimize ait, kimlik kategorisinde; ad-soyad, TC kimlik numarası, kimlik fotokopisi, cinsiyet, doğum tarihi, vekaletnameniz, vergi dairesi, vergi numaranız gibi verileriniz, iletişim kategorisinde; E-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi, Ayışığı faaliyet alanı kapsamında araç, plaka ve şase no bilgileri, ruhsat bilgileriniz, finansal kategorisinde; gelir belgesi, banka bilgileriniz, mesleki deneyim kategorisinde; eğitim durumunuz gibi kişisel verileriniz, ayrıca Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen müşterilerimize ait rızası alınmak kaydıyla ön görülen şartları taşıdığını gösterir özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olan sağlık raporunuz, İşyerimizi ziyaret eden ve test sürüşüne katılan ve/veya potansiyel müşterilerimize ait kimlik kategorisinde; ad-soyad, TC kimlik no, sürücü belgesi fotokopisi ile iletişim kategorisinde; adres, telefon no, E-mail adresi gibi kişisel verileriniz, Yine, işyerimizin fiziksel mekan güvenliğinin ve sizlerin hak kaybına uğramamanız, haklarınızın korunması, işyeri düzeninin korunmasının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, denetlenmesi amacıyla işyeri dışında ve içerideki açık alanda kameralar ile görüntü ve telefonda ses kayıt işlemi vasıtasıyla görsel ve işitsel kategorisindeki; ses ve görüntü kayıtlarınız Ayışığı tarafından, Kanun 'un 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

Yine Ayışığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, Ayışığı’ndan satın aldığınız araçlar ve bu araçlara ait hizmetler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün ve hizmet alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, Ayışığı’ndan aldığınız veya servisimize getirdiğiniz aracın geçmişinin takip edilebilmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru kabul edilen menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda eğitim verisi, meslek verisi, araç özellikleri rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

-hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

-doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

-işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

-hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süreci boyunca muhafaza edilmektedir.

2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, yazılı imzalı izin verebileceksiniz. Söz konusu kişisel verileriniz, sözleşmeden veya diğer hukuki ilişkiden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin ifası, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer mevzuat gereğince kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, karşılıklı hak ve menfaatlerin korunması, fiziksel mekan güvenliğinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, denetlenmesi, işyeri düzeninin korunması, iletişimin sağlanabilmesi, kampanya ve indirimlerle ilgili bilgi verilebilmesi, yasal bildirimde bulunulabilmesi, fatura düzenlenebilmesi, araç tescil ve ruhsat işlemlerinin yapılabilmesi, araç servis bakım hizmetlerinin ifa edilebilmesi ve bu kapsamda araç bakım geçmişinin takibi, kredi başvurularında kredi işlemlerinin sonuçlandırılması, en iyi hizmet ve en iyi ürün prensibi ile hizmet sağlanabilmesi için çeşitli analiz ve istatistiki çalışmaların hazırlanabilmesi, sunulması, kanunlarda açıkça ön görülmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve benzeri sebeplerle işlenmekte, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru kabul edilen, menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda eğitim verisi, meslek verisi, gelir belgesi bilgisi, araç bilgisi ve diğer kişisel verileriniz işlendiği için ayrıca açık rızanız alınacaktır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi kanunen açık rızanıza bağlıdır. Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlanmak suretiyle araç satın almak isteyen müşterilerimizin, engelli durumunu ve kanuni şartlara taşıdığını gösterir sağlık raporunu sunmaları kanunen zorunlu olduğundan özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan bu sağlık verinizin işlenmesi ve ilgili kuruma aktarılabilmesi için açık rızanız alınacaktır. Ayışığı tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak Ayışığı ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle Ayışığı’na başvurabilirsiniz.

3-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Ayışığı tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, yetkili bayisi olduğumuz Honda Türkiye A.Ş.'ye, tescil ve ruhsat işlemlerini gerçekleştiren sözleşme ile çalıştığımız Trafik Müşavirliğine, kredi kullanılan bankalara ve Vergi Daireleri, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü gibi kanuni zorunluluk bulunan resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ses ve görüntü kayıtlarınız adli makam ve kolluk birimlerince talep edilmedikçe kimseyle paylaşılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir hukuki uyuşmazlık halinde gerekli kişisel verileriniz mahkemelere, tüketici hakem heyetlerine ve benzeri kurumlara aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirler de alınmaktadır.

4- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin;

· İşlenip işlenmediğini öğrenme,

· İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile

  • ayisigi.honda@ayisigi.com.tr adresine e-posta yoluyla güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
  • Altunizade Mah., Kısıklı Cad., No:17 Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Taleplerinizi 30(otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı bildiririz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, veri sorumlusu olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu 'nca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme ve alma zorunluluğu hasıl olacaktır.

Saygılarımızla

Veri Sorumlusu

Ayışığı Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Mersis No: 121005474900014